Nincs megjeleníthető tartalom

A böngészési élmény fokozása, valamint a forgalom elemzése érdekében sütiket (cookie) használunk.
A tájékoztatót ide kattintva elérheti: Adatkezelési tájékoztató

Köszöntjük Pénzesgyőr Honlapján

Telefon: +36 88 448 013 | E-mail: [email protected] | Pénzesgyőr.hu Facebook oldala/mindennap.penzesgyor
Pénzesgyőr Címere

Pénzesgyőr Község

Önkormányzati Weboldala

Intézményvezetői állás

Populáris hír

E-mail

Cím

Zirci Járás Önkormányzati Társulásának Tanácsa pályázatot hirdet a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására...

Zirci Járás Önkormányzati Társulásának Tanácsa 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  

a Zirci Járás Szociális  Szolgáltató Központ 

 intézményvezetői (magasabb vezető) 

beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama : 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony,  az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. § (4) bekezdésében foglalt kivételével – négy hónap próbaidő kikötésével.
                             
A foglalkoztatás jellege :  

 -Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama :

-A vezetői megbízás határozott időre, 2018.10.01. - 2023.09.30.-ig szól

A munkavégzés helye: 

-Veszprém megye, 8420 Zirc, Ady Endre utca 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

-Az  intézmény vezetőjének feladata – a munkaköréből adódó feladatokon túl – a szakmailag önállóan működő intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban  minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 

-Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtási, valamint ágazati rendeleteinek rendelkezései az irányadóak. A magasabb vezetői pótlék mértéke 300 %.

Pályázati feltételek:

 • - Egyetem vagy főiskolai  végzettség a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
 •   szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3.   mellékletének az intézményvezetői munkakörre vonatkozó szakképzettségek és szakképesítések valamelyikének megfelelően,
 • - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és  tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett,
 • - büntetlen előélet,
 • - cselekvőképesség,
 • - legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
 • - a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 • - vezetői tapasztalat
 • - intézmény feladatkörébe tartozó szociális területen szerzett szakmai gyakorlat
 • - pályázatírásban való gyakorlati jártasság

A közalkalmazott által betöltendő munkakör: 

- a magasabb vezetői beosztást elnyerő személy felsőfokú iskolai végzettségének megfelelő munkakör

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 • - az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okirat(ok) másolata(i);
 • -  a pályázó részletes szakmai életrajza,
 • - a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum(ok)
 • - az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program;
 • - három hónapnál nem régebbi - a Kjt. 20. § (4)-(5) bekezdéseiben  meghatározott tartalmú - hatósági bizonyítványt, amely legkésőbb a pályázat elbírálásáig benyújtható,
 • - a pályázó nyilatkozata arról, hogy

                        -  a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő – kizáró vagy korlátozó - gondnokság alatt, 
                        - a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők, a Zirci Járás Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai megismerhetik, illetve a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
                        - az egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak, továbbá a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
                        - 30 napnál nem régebbi, a munkakör betöltéséhez szükséges egészségügyi alkalmassági  „alkalmas” minősítéssel rendelkezik,
                        - a Zirci Járás Önkormányzati Társulásának Tanácsa a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja.
                        
A pályázat betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje : 
             
-    2018. július 31.

A pályázat benyújtásának módja : 

-Postai úton, a pályázatnak zárt borítékban, a Zirci Járás Önkormányzati Társulás Tanácsa Elnöke, Ottó Péter részére történő megküldésével (8420 Zirc, Március 15. tér 1.)  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VP01-Ö/284-1/2018, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető

A pályázat elbírálásának módja: 

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,  valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján a Társulási Tanács által történik  -  a szakértői bizottsági meghallgatás után - a  társulási tanács ülésén.

A pályázat elbírálásának határideje: 

     -  2018. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ : 

A fenntartó a pályázati eljárásban biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázathoz szükséges tájékoztatást megkapják, továbbá az intézményt  és annak dokumentumait megismerhessék. A pályázattal kapcsolatos további információt a benyújtás határidejét megelőző 15. napig Ottó Péter, a Zirci Járás Önkormányzati Társulás Tanácsa elnöke nyújt, amit a [email protected] email címen, vagy a Zirci Járás Önkormányzati Társulásnak címezve, (8420 Zirc. Március 15. tér 1.) postai úton lehet megtenni.